Privacy Policy

DIAS Software B.v.

Privacystatement

DIAS Software

24 augustus 2022

DIAS Software

Maria Montessorilaan 21            
2719 DB Zoetermeer

Telefoon +31 85 106 06 00

Supportlijn +31 85 106 06 60

Internet https://dias.nl

Copyright © 2022 DIAS B.V. All rights reserved.

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor DIAS. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher.

Alle wijzigingen voorbehouden

Privacy statement

18 augustus 2022

Bij Dias Software B.V. vinden we het enorm belangrijk dat we goed met jouw gegevens omgaan. In dit privacy statement delen we met jou welke gegevens we verzamelen en waarom. We hebben geprobeerd ook dit zo simpel en duidelijk mogelijk uit te leggen. Daarnaast vertellen we je ook wat je kunt doen als je bezwaar wilt maken tegen het verzamelen en opslaan van jouw gegevens.

Naast alle wet en regelgeving draait privacy vooral ook om vertrouwen. Dit begrijpen wij heel goed en voor ons is het enorm belangrijk dat we vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan. Alleen collega’s die informatie nodig hebben kunnen bij de informatie die wij verzamelen. De informatie wordt veilig opgeslagen, en waar we gebruik maken van externe leveranciers hebben we hier verwerkersovereenkomsten gesloten. Om verder te voorkomen dat gegevens verkeerd worden gebruikt hebben daarnaast nog aanvullende technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen in gebruik.

Dias Software B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dias.nl.

Wie wij zijn

Wij zijn Dias Software B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 76526879. Wij zijn gevestigd aan de Maria Montessorilaan 21, 2719 DB in Zoetermeer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dias Software B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Social media adres(sen)

– Ip Adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

In sommige gevallen kunnen we ook informatie over u verzamelen uit andere bronnen. Deze bronnen kunnen externe aggregatoren van gegevens, marketingpartners van Dias, openbare bronnen of sociale netwerken van derden zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dias.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dias Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dias Software B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bij het werven van personeel zal Dias uw persoonlijke informatie zoals een CV, sollicitatie en andere documenten vernietigen wanneer het wervingstraject afgerond is, doorgaans uiterlijk 6 maanden na de uiterste inzenddatum van de sollicitatie, tenzij anders met u overeengekomen.

Contactinformatie die wordt opgeslagen voor marketingdoeleinden, met inbegrip van potentiële klanten of geïnteresseerden worden uiterlijk 24 maanden na de laatste geregistreerde activiteit vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dias Software B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dias Software B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Binnen de groep

Dias Software B.V. maakt onderdeel uit van de Sky Group Holding B.V.. Om overzicht en inzicht te houden kan Dias Software B.V. verzamelde gegevens delen met zustermaatschappijen uit de Sky Group.

Buiten de groep

Zakenpartners
Dias Software B.V. kan uw persoonsgegevens met onze partners delen wanneer dit vanuit een zakelijk perspectief gerechtvaardigd is en in overeenstemming is met toepasselijke privacywetgeving.

Overheidsinstanties
De politie en andere autoriteiten kunnen om toegang tot persoonlijke informatie van Dias Software B.V. verzoeken. In dergelijke gevallen zal Dias Software B.V. de gegevens uitsluitend ter beschikking stellen wanneer er een rechterlijk bevel of soortgelijke order is om dit te doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dias Software B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dias.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dias Software B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dias Software B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dias Software B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Hiermee houden we het verkeer op en gebruik van de verschillende pagina’s in onze website bij. Zo kunnen we beoordelen welke pagina’s we moeten verbeteren zodat bezoekers hun weg beter kunnen vinden op onze site. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet te herleiden naar individuen.

Advertentienetwerken: Google Adwords Conversion Tracking, Facebook, Youtube, LinkedIn, Bing Ads, salesforce Pardot

Met de cookies van deze netwerken analyseren we wat het effect is van advertenties die we plaatsen via deze netwerken zodat we ons marketingbudget goed kunnen verdelen. Alle gegevens die hierbij worden gebruikt zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet te herleiden naar individuen.

Een gedetailleerde opsomming van de cookies vindt u hieronder.

Noodzakelijk (2)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

CookieConsent

Cookiebot

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

1 jaar

HTTP Cookie

rc::c

Google

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

Session

HTML Local Storage

Voorkeuren (2)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

lang [x2]

LinkedIn

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed ‘volg ons’-paneel bevat.

Session

HTTP Cookie

Statistieken (5)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

_ga

Google Tag Manager

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP Cookie

_gat

Google Tag Manager

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 dag

HTTP Cookie

_gid

Google Tag Manager

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP Cookie

_hjid

Google Tag Manager

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.

1 jaar

HTML Local Storage

hjViewportId

Google Tag Manager

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.

Session

HTML Local Storage

Marketing (30)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

__ss

Google Tag Manager

Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites – Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. Met de cookie kan de website ook bepalen hoe de bezoeker de website heeft bezocht.

1 dag

HTTP Cookie

__ss_referrer

Google Tag Manager

Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites – Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. Met de cookie kan de website ook bepalen hoe de bezoeker de website heeft bezocht.

1 dag

HTTP Cookie

__ss_tk

Google Tag Manager

Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites – Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. Met de cookie kan de website ook bepalen hoe de bezoeker de website heeft bezocht.

1 jaar

HTTP Cookie

_fbp

Google Tag Manager

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 maanden

HTTP Cookie

_gcl_au

Google Tag Manager

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.

3 maanden

HTTP Cookie

_hjIncludedInSample

Google Tag Manager

Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.

Session

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

Google

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.

Session

Pixel Tracker

bcookie

LinkedIn

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

2 jaar

HTTP Cookie

bscookie

LinkedIn

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

2 jaar

HTTP Cookie

fr

Facebook

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 maanden

HTTP Cookie

GPS

YouTube

Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.

1 dag

HTTP Cookie

IDE

Google

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

HTTP Cookie

         

lidc

LinkedIn

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

1 dag

HTTP Cookie

NID

Google

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

6 maanden

HTTP Cookie

pagead/1p-user-list/#

Google

In afwachting

Session

Pixel Tracker

rc::a

Google

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.

Persistent

HTML Local Storage

rc::b

Google

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

Session

HTML Local Storage

rc::d-15#

Google

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

test_cookie

Google

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

HTTP Cookie

tr

Facebook

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Session

Pixel Tracker

UserMatchHistory

LinkedIn

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

29 dagen

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

179 dagen

HTTP Cookie

YSC

YouTube

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Session

HTTP Cookie

yt-remote-cast-installed

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Session

HTML Local Storage

yt-remote-connected-devices

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-device-id

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-app

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-name

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Session

HTML Local Storage

Niet geclassificeerd (6)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

_hjTLDTest

Google Tag Manager

In afwachting

Session

HTTP Cookie

_li_id.c274

Google Tag Manager

In afwachting

2 jaar

HTTP Cookie

_li_ses.c274

Google Tag Manager

In afwachting

1 dag

HTTP Cookie

lissc

LinkedIn

In afwachting

1 jaar

HTTP Cookie

snowplowOutQueue_leadinfo_cf_post2

Google Tag Manager

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

snowplowOutQueue_leadinfo_cf_post2.expires

Google Tag Manager

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

  

DIAS Software

Maria Montessorilaan 21            
2719 DB Zoetermeer

Telefoon +31 85 106 06 00

Supportlijn +31 85 106 06 60

Internet https://dias.nl

Copyright © 2022 DIAS B.V. All rights reserved.